Bieżące wydarzenia i szkolenia

Programy przekazujemy na życzenie, po otrzymaniu emaila potwierdzającego zainteresowanie


Szkolenie zamknięte - Jurata:

MENEDŻER SUKCESU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA
WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO W KONWENCJI
"Doceń siebie, doceń swoje możliwości" w ramach
XVI Dorocznego Zjazdu Głównych Księgowych i Dyrektorów d/s Finansowych podmiotów leczniczych.


Superwizja - cykliczne zajęcia zamknięte:

SUPERWIZJA NA RZECZ ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO, WSPIERAJĄCEGO
PSYCHOSPOŁECZNE RELACJE I PROFESJONALNĄ REALIZACJĘ ZADAŃ
W KONTAKCIE Z OTOCZENIEM I PODOPIECZNYMI.


Szkolenie zamknięte:

ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W CZASACH ZMIAN.


Szkolenie zamknięte:

EMOCJE I ZDROWIE EFEKTYWNEGO MENAGERA I TENISISTY SUKCESU
INTERAKTYWNE WARSZTATY ODREAGOWANIA STRESU I ODKRYWANIA UKRYTYCH MOŻLIWOŚCI


Szkolenie zamknięte – pakiet z odrębnymi zajęciami dla uczniów, Rodziców i Nauczycieli:

PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE SYTUACJOM AGRESYWNYM ORAZ TRUDNYM
ukierunkowana na
PRZYJAZNE ZACHOWANIA I RELACJE BĘDĄCE RÓWNORZEDNYM CELEM
WYCHOWANIA I KSZTAŁTOWANIA KLIMATU DO ROZWOJU
w konwencji
"BEZPIECZNY UCZEŃ W BEZPIECZNEJ SZKOLE,
WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z ODPOWIEDZIALNYMI RODZICAMI - OPIEKUNAMI"


Szkolenie otwarte:

PROFESJONALNA ASYSTENTKA REALIZUJĄCA ZADANIA WSPÓŁCZESNEGO SEKRETARIATU
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE WSPIERAJĄCYM WIZERUNEK FIRMY XXI WIEKU
ASERTYWNE KONTAKTY Z REGUŁAMI SAVOIR VIVRE’U, ETYKIETY I DOBRYCH OBYCZAJÓW
Interaktywne, praktyczne szkolenie wyjazdowe EXCELLENT ASSISTANT w konwencji:
"Doceń siebie, doceń swoje możliwości – otwórz się na przyjazne relacje i rozwiązania wspierane zaufaniem".


Coachingi indywidualne – stałe, bieżące, dostosowane do potrzeb:

COACHING ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO NA RZECZ WSPARCIA FIRMY W CZASACH KONKURENCJI I POSTEPUJĄCYCH ZMIAN.


Szkolenie zamknięte:

ETYCZNE ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM PRACOWNICZYM
WARSZTATY WSPÓŁPRACY ZESPOŁOWEJ WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ W CZASACH ZMIAN


Szkolenie zamknięte:

NLP W NEGOCJACJACH
WYWIERANIE WPŁYWU Z POSZANOWANIEM ŚWIATA INNYCH
WARSZATATY KOMUNIKACJI WERBALNEJ I NIEWERBALNEJ

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się negocjowaniem, prezentowaniem stanowisk i kontaktami na różnych poziomach i w zróżnicowanych środowiskach.


Szkolenie zamknięte:

ZMOTYWOWANY PRACOWNIK WSPIERAJĄCY WIZERUNEK

WARSZTATY BUDOWANIA WIĘZI I RELACJI DLA EFEKTYWNEGO DZIAŁANIA
W CZASACH ZMIAN I POSZUKIWANIA OSZCZĘDNOŚCI


Szkolenie zamknięte:

PRAWDA I KŁAMSTWO W MOWIE, PIŚMIE, ZACHOWANIU

Odbiorcy: PRZYWÓDCY, DYREKTORZY, MENEDŻEROWIE, AUDYTORZY, KONTROLERZY, KSIĘGOWI, KSIĘGOWI, PRAWNICY, LEKARZE I INNE OSOBY ZAINTERESOWANE TEMATYKĄ.


Szkolenie zamknięte:

JAK ZARZĄDZAĆ ZESPOŁEM I BUDOWAĆ AUTORYTET
WPŁYWAJĄCY NA MOTYWACJĘ I WYZWALANIE POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW

2 DNIOWE WARSZTATY BUDOWANIA MOTYWACJI, AUTORYTETEU I EFEKTYWNYCH RELACJI


Szkolenie zamknięte:

TRANSPARENTNY PRZYWÓDCA Z AUTORYTETEM

WYWIERANIE WPŁYWU Z POSZANOWANIEM ŚWIATA INNYCH


Szkolenie zamknięte:

ETYCZNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY WSPIERAJĄCE KULTURĘ
PROFESJONALNEJ SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

TRENING RELACJI SPOŁECZNYCH PODWYŻSZAJĄCY KWALIFIKACJE Z ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI ORAZ USZANOWANIA GODNOŚCI NA KAŻDYM POZIOMIE.


Coachingi indywidualne – stałe, bieżące

COACHING ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO UWZGLĘDNIAJACY EFEKTYWNE
DZIAŁNIA I I REPREZENTACJĘ W STRUKTURACH RZĄDOWYCH, PARLAMENTARNYCH,
MEDIALNYCH, ZWIŻKOWYCH etc.


I Forum Prefektów Studiów

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie
oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

NOWOCZESNA EDUKACJA – KIEDY ŚWIAT I OCZEKIWANIA ZMIENIAJĄ SIĘ CODZIENNIE,
NIE CO KILKA LAT. STANDARDY ŚWIATOWE.


Szkolenie zamknięte ( fundusze UE)

PORADNICTWO ZAWODOWE, REALIZOWANE W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (IRP).


Szkolenie zamknięte ( fundusze UE)

AKTYWIZACJA ZAWODOWA KLIENTÓW MAJĄCYCH SPECYFICZNE PROBLEMY Z WEJŚCIEM
LUB POWROTEM NA RYNEK PRACY – SPECYFIKA PRACY Z „KLIENTEM TRUDNYM”


Szkolenie otwarte:

AUDYTOR, MENEDŻER, FINANSISTA, KONTROLER XXI WIEKU
W KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM PSYCHOLOGIA EFEKTYWNYCH ZACHOWAŃ

NOWOCZESNE WARSZTATY NA RZECZ ZWIĘKSZANIA JAKOŚCI PRACY
Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA w Polsce


Szkolenie otwarte:

ETYCZNY AUDYTOR

WARSZTAY WSPIERAJĄCE WIZERUNEK ORAZ RELACJE BIZNESOWE I OSOBISTE
Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA w Polsce


Szkolenie zamknięte:

KOMPETENCJE NOWOCZESNEGO INSPEKTORA BHP XXI WIEKU


Szkolenie zamknięte:

ZARZĄDZANIE STRESEM A MOTYWOWANIE NAUCZYCIELI.


Szkolenie zamknięte:

NAUCZYCIEL I RODZIC W KOALICJI – BUDOWANIE DOBREJ RELACJI Z RODZICAMI


Szkolenie zamknięte:

TRANSPARENTNY PRZYWÓDCA Z AUTORYTETEM

W ROZWOJOWYCH PODMIOTACH MEDYCZNYCH - WYWIERANIE WPŁYWU Z POSZANOWANIEM ŚWIATA INNYCH


Coachingi indywidualne - Stałe bieżące

COACHING ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO NA RZECZ WSPARCIA I ROZWOJU FIRMY


Szkolenie zamknięte:

„ETYCZNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY WSPIERAJACE KULTURĘ I WIZERUNEK
PROFESJONALNYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCH.

RENING RELACJI SPOŁECZNYCH PODWYŻSZAJACYC KWALIFIKACJE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI ORAZ USZANOWANIA GODNOŚCI NA KAZDYM POZIOMIE”.


Szkolenie zamknięte:

„KOMUNIKACJA W PRAKTYCE Z ELEMENTAMI TEAM BUILDINGU”.

KOSTKA KOMPETENCJI.


Coachingi indywidualne - Stałe bieżące

COACHING ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO,
UWZGLĘDNIAJACY EFEKTYWNE DZIAŁANIA I PREZENTACJĘ.


Szkolenie zamknięte:

SZKOLENIE I OPRACOWANIE PROCEDUR W ZAKRESIE ETYCZNYCH PRAKTYCZNYCH
ASPEKTÓW POLITYKI ANTYMOBINGOWEJ I ANTYDYSKRYMINACYJNEJ


Szkolenie zamknięte:

„ETYCZNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY WSPIERAJĄCE KULTURĘ
PROFESJONALNEJ SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

TRENING RELACJI SPOŁECZNYCH PODWYŻSZAJĄCY KWALIFIKACJE Z ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI ORAZ USZANOWANIA GODNOŚCI NA KAŻDYM POZIOMIE”.


I ŚWIATOWY KONGRES POLAKÓW NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE
STRATEGIA DLA POLSKI PONAD PODZIAŁAMI

Warszawa, 3.11.2017

POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA SENATU STANISŁAWA KARCZEWSKIEGO
Panel III: Sala Koncertowa
STRATEGIE REFORMY EDUKACJI A REFORMA KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA PRAWNIKÓW
INAUGURACJA "ŚWIATOWEJ AKADEMIII PRAWA"

Moderator:

Maria Ślązak, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników
prof. Dr hab., Krystyna leśniak – Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski
prof. Zofia Wysokińska, Ministerstwo Rozwoju
sędzia Urszula Klejnowska, Ministerstwo Sprawiedliwości
dr Mariusz Zagórski, Uniwersytet Warszawski
adw. Dr Dominik Wagner, niemiecko – Polskie Stowarzyszenie Prawników
dr Irena Klenewska, adiunt Uczelni Łazarskiego
Elżbieta Maria Komorowska, konsultant ds. Edukacji oraz ds. Polonii Światowego Kongresu Polaków

TEZY WYSTĄPIENIA Elżbiety Marii Komorowskiej:

  1. Komercjalizacja wiedzy naukowej w czasach postępujących zmian XXI wieku.
  2. Współczesne kompetencje i kreatywne standardy pracy.
  3. Osobisty biokomputer w zawodzie prawnika i nie tylko.
  4. Holistyczne podejście do kompetencji i doskonalenia trzeciego tysiąclecia.
  5. Wielowymiarowa komunikacja jako narzędzie współpracy z klientem i otoczeniem.
  6. Uaktywnienie potencjału na rzecz stałego rozwoju z perspektywy ludzi sukcesu.

" ZAWSZE MOŻNA WIECEJ, LEPIEJ, INACZEJ, KIEDY
ŚWIAT, PRAWO I OTOCZENIE ZMIENIAJĄ SIĘ CODZIENNIE, NIE CO KILKA LAT"
SZCZĘŚLIWY POLAK KREATOREM WIZERUNKU SUKCESU MIĘDZYNARODOWEGO
W KONWENCJI "DOCEŃ SIEBIE, DOCEŃ SWOJE MOŻLIWOŚCI"

Elżbieta Maria Komorowska

Coach – praktyk z zakresu psychologii zachowań i etycznego zarządzania XXI w.
wg standardów światowych. Autorka wdrożonych Kodeksów Etycznych.


PUBLIKACJA ARTYKUŁU AUTORSTWA ELŻBIETY MARII KOMOROWSKIEJ
DOTYCZĄCEGO PRZESŁAŃ MOTYWACYJNYCH PAPIEŻA JANA PAWŁA II W MAGAZYNIE BŁYSKAWICA